29/7/2023 – Meer Tijd voor de Patiënt

De druk op de huisartsenzorg is hoog. Door toenemende vergrijzing, veranderingen in de (jeugd)zorg en verplaatsing van GGZ zorg naar de huisarts, komen er steeds meer zorgvragen op het bordje van de huisarts. Hoe blijf je als huisarts dan goede kwaliteit van zorg leveren? Meer Tijd Voor De Patiënt’ (MTVP) geeft daar het antwoord op.

De ervaringen op andere plekken in Nederland zijn positief. Met MTVP kunnen praktijken meer personeel inzetten en andere verbeterinitiatieven invoeren die bijdragen aan meer tijd voor de patiënt. Met als doel een betere kwaliteit van zorg, verbetering van de werkbeleving van de professionals in de huisartsenpraktijk, een hogere tevredenheid van de patiënt en lagere zorgkosten.

Langere consulten en innovatie
De kerngedachte achter MTVP is dat langere consulten zorgprofessionals in staat stellen om beter door te vragen, betere diagnoses te stellen, en beter te kunnen doorverwijzen. Hierdoor komt er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg en het komen tot de ‘kern’ van de zorgvraag van patiënten. Dit heeft niet alleen minder terugkeer-consulten voor de praktijk tot gevolg, maar ook kan betere vervolgzorg in andere domeinen worden ingericht. Naast een langere consulttijd zijn er ook andere innovaties die bijdragen aan MTVP. Zoals een andere inzet van personeel (taakdifferentiatie), Juiste Zorg op de Juiste Plek, samenwerking met sociaal domein (andere disciplines in het gezondheidscentrum) en inzet van Positieve Gezondheid. Bij al deze componenten zal digitalisering een belangrijke rol spelen.

MTVP zet in op de gedachte dat een langere consult tijd ertoe leidt dat de kern van de zorgvraag van de patiënt sneller en beter naar voren komt. En deze kennis is van belang om de vervolgzorg vanuit de praktijk beter en efficiënter in te richten.

MTVP wordt ingezet in onze praktijk per april en is definitief ingevoerd per juli 2023. Het wordt uitgevoerd als project van Mediis, onze partner in Midden-Holland met financiering van zorgverzekeraar VGZ. We zitten in juli nog in de beginfase. We zijn lerende en in gesprek over knelpunten, behoeften en ideeën. Alle betrokkenen vinden tot heden MTVP echt waardevol en als praktijk zijn we enthousiast!

MTVP is voor al onze patiënten beschikbaar als zij langskomen op het spreekuur. De assistentes geven u alle informatie bij het maken van de afspraak.

Wordt vervolgd…